„AJRAM” sp. z o.o. realizuje projekt pn.: „Promocja branży meblowej- inteligentnej specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego na świecie przez spółkę AJRAM oraz partnerów” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa I – Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, działanie 1.4- Nowe modele biznesowe i ekspansja, poddziałanie 1.4.1 – Promocja gospodarcza regionu, umowa nr RPWM.01.04.01-28-0006/18. Cel projektu: zwiększenie wartości przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów na eksport, wzrost liczby nawiązanych kontraktów handlowych oraz promocja gospodarcza oferty przedsiębiorstw będących partnerami projektu wraz z promocją gospodarczą województwa warmińsko-mazurskiego o zasięgu obejmującym kraje z poza Europy.

 

Realizacja projektu obejmuje przygotowanie ofert przedsiębiorstw, przygotowanie i wdrożenie kampanii medialnych o zasięgu krajowym oraz pozaeuropejskim, przygotowanie a także udział w wydarzeniach międzynarodowych (targach)

 

 

Wartość projektu: 1.389.691,82 zł

Wkład funduszy europejskich: 989.293,67 zł

„AJRAM” sp. z o.o. realizuje projekt pn.: „Zagospodarowanie zabytkowego spichlerza na starym mieście w Pasłęku na potrzeby Centrum wzornictwa i designu Ajram sp. z o.o.” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa I – Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, działanie 1.5- Nowoczesne firmy, poddziałanie 1.5.2 – Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu, umowa nr RPWM.01.05.02-28-0004/18. Cel projektu: utworzenie Centrum Wzornictwa i Designu. W ramach Centrum zostanie wdrożony innowacyjny system prezentacji produktów i rozszerzenie kanałów dystrybucji, wprowadzenie usług szkoleniowych oraz projektowania i druku w technologii 3D, rozwinięcie współpracy ze szkołami w zakresie edukacji zawodu stolarza.

Projekt obejmuje prace inwestycyjne polegające na przebudowie i modernizacji zabytkowego obiektu, który pełnić będzie rolę powierzchni ekspozycyjnej, a także poprzez zakup wyposażenia, funkcje projektowe w zakresie wzornictwa mebli, współpracy w zakresie wzornictwa z instytucjami otoczenia biznesu, mini muzeum z zabytkowymi urządzeniami do produkcji mebli oraz realizowane w nim będą zajęcia edukacyjne w zakresie drewna i meblarstwa.

 

Wartość projektu: 3.689.139,00zł

Wkład funduszy europejskich: 2.099.210,07zł

„AJRAM” sp. z o.o. realizuje projekt pn.: „Wprowadzenie zmian marketingowych produktów firmy Ajram sp. z o.o. poprzez rozbudowę i przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku dedykowaną wytwarzaniu oferty produktowej na bazie uzyskanego patentu” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa I – Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, działanie 1.5- Nowoczesne firmy, poddziałanie 1.5.2 – Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu, umowa nr RPWM.01.05.02-28-0256/19. Cel projektu: wzrost konkurencyjności firmy na rynku krajowym i zagranicznym poprzez podniesienie i uzyskanie najwyższego standardu jakościowego i wzorniczego wytwarzanych produktów. Zwiększenie zastosowania innowacji w firmie przyczyni się do zmniejszenia energochłonności i materiałochłonno0ści produkowanych wyrobów, a także zwiększenia eksportu oraz poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Projekt obejmuje prace inwestycyjne polegające na rozbudowie i przebudowie budynku magazynowego, które pozwolą na zmianę sposobu użytkowania tego budynku oraz powiększą powierzchnię produkcyjną. Projekt obejmuje także zakup wyposażenia, które umożliwi produkowanie nowych innowacyjnych wyrobów tapicerowanych.

 

Wartość projektu: 3.672.780,00zł

Wkład funduszy europejskich: 2.089.901,40zł

„AJRAM” sp. z o.o. realizuje projekt pn.: „Opracowanie i wdrożenie nowego łącznika wzmacniającego złącze konstrukcyjne celem produkcji przez spółkę AJRAM mebli o znacząco poprawionych cechach i parametrach użytkowych” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020; - Oś Priorytetowa 3 – Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.2- Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1 – Badania na rynek, umowa nr POIR.03.02.01-28-0026/18. Cel projektu: wdrożenie wyników prac B+R w postaci nowego innowacyjnego złącza konstrukcyjnego wzmacniającego połączenie kształtowe, co umożliwi powstanie nowej gamy zasadniczo zmienionych i udoskonalonych konstrukcyjnie produktów (mebli) o znacząco poprawionych parametrach wytrzymałościowych, użytkowych i jakościowych. Poprzez realizację projektu nastąpi poprawa pozycji przedsiębiorstwa na rynku krajowym i międzynarodowym.

 

Projekt obejmuje budowę sezonowni oraz zakup linii technologicznej i urządzeń produkcyjnych.

 

 

Wartość projektu: 12.329.397,00 zł

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 9.963.900,00 zł

Wkład funduszy europejskich: 6.974.730,00 zł

„AJRAM” sp. z o.o. realizuje projekt pn.: „Przygotowanie terenu pod przyszłe inwestycje poprzez utwardzenie terenu, wykonanie instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa I – Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, działanie 1.3- Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), poddziałanie 1.3.4 – Tereny inwestycyjne, umowa nr RPWM.01.03.04-28-0009/17. Cel projektu: wzrost konkurencyjności firmy na rynku krajowym i zagranicznym poprzez przygotowanie terenów będących własnością firmy AJRAM sp. z o.o. w celu rozwoju jego potencjału produkcyjnego a tym samym rozwój całej firmy.

 

Projekt obejmuje prace inwestycyjne polegające na utwardzeniu terenu oraz budowie kanalizacji deszczowej. Zrealizowanie tej inwestycji posłuży do wybudowania hali produkcyjnej oraz składowiska tarcicy, które stworzą możliwości do rozwoju produkcyjnego oraz wzrostu konkurencyjności firmy AJRAM sp. z o.o.

 

Wartość projektu: 854.950,59 zł

Wkład funduszy europejskich: 325.290,00 zł

Chcielibyśmy poinformować, iż w dniu 31.08.2022r. zakończyliśmy realizację projektu pod nazwą „Opracowanie i wdrożenie nowego łącznika wzmacniającego złącze konstrukcyjne celem produkcji przez spółkę AJRAM Sp. z o.o. mebli o znacząco poprawionych cechach i parametrach użytkowych”. W związku z powyższym, do oferty zostanie wprowadzona nowa gama produktów z zastosowaniem innowacyjnego, opatentowanego przez nas łącznika wzmacniającego. Firma AJRAM Sp. z o.o. od zawsze stawia na solidność i jakość swoich produktów. Nowa gama modeli będzie wyróżniać się znacznie większą wytrzymałością, a co za tym idzie jeszcze większą trwałością naszych produktów. Główną zaletą krzeseł, w których zastosowano innowacyjne złącze konstrukcyjne, jest zmniejszenie wrażliwości połączeń konstrukcyjnych krzeseł na zmiany wilgotności i temperatury, w jakich mebel jest użytkowany. Cecha ta jest kluczowa ze względu na zachowanie odpowiedniej jakości połączenia bez względu na strefę klimatyczną. Dodatkowo, wprowadzenie łącznika drukowanego metodą 3D, powoduje wzmocnienie połączenia (zwiększenie siły rozłączenia połączenia w stosunku do rozwiązań niewykorzystujących dodatkowego łącznika). Łącznik wzmacniający zapewnia korzystną stabilność i nadaje pożądaną sztywność połączonej konstrukcji.