®

„AJRAM” sp. z o.o. realizuje projekt pn.: „Przygotowanie terenu pod przyszłe inwestycje poprzez utwardzenie terenu, wykonanie instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa I – Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, działanie 1.3- Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), poddziałanie 1.3.4 – Tereny inwestycyjne, umowa nr RPWM.01.03.04-28-0009/17. Cel projektu: wzrost konkurencyjności firmy na rynku krajowym i zagranicznym poprzez przygotowanie terenów będących własnością firmy AJRAM sp. z o.o. w celu rozwoju jego potencjału produkcyjnego a tym samym rozwój całej firmy.

Projekt obejmuje prace inwestycyjne polegające na utwardzeniu terenu oraz budowie kanalizacji deszczowej. Zrealizowanie tej inwestycji posłuży do wybudowania hali produkcyjnej oraz składowiska tarcicy, które stworzą możliwości do rozwoju produkcyjnego oraz wzrostu konkurencyjności firmy AJRAM sp. z o.o.

 

Wartość projektu: 854.950,59zł

Wkład funduszy europejskich: 325.290,00zł